Drukuj

Życzenia Wielkanocne

Drukuj

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia br. nauczanie Uczniów w naszym Liceum  będzie odbywało się w sposób zdalny przy wykorzystaniu materiałów wskazanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów  i rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz  inne platformy edukacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego  Radia. Wszystkie dostępne dla Uczniów materiały są bezpłatne i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania.

Głównym narzędziem służącym do komunikacji między NAUCZYCIELEM a UCZNIEM będzie dziennik elektroniczny dostępny na https://uonetplus.vulcan.net.pl/powitaczestochowski w którym zostanie podany temat zajęć przez nauczyciela. Odebranie tematu zajęć przez uczniów jest jednoczesnym potwierdzeniem jego obecności. Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wg wskazań nauczyciela przedmiotu. Ponadto Nauczyciele mają możliwość komunikowania się z uczniami za pomocą utworzonych portali społecznościowych, poczty elektronicznej, indywidualnych konsultacji online lub mailowo.
Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic lud pełnoletni uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy oddziału.
Wszelkie materiały do realizacji podstawy programowej są udostępniane dla każdego ucznia drogą elektroniczną. Dostęp do nich jest stały i uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach może je wykorzystać w procesie samokształcenia.

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z planem zajęć obowiązującym przed wejściem rozporządzenia.
Planując organizację nauczania zdalnego, będziemy uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, różnicować formy pracy, pamiętać o indywidualnych jego możliwościach, przestrzegać czasu, jaki uczeń może spędzić przy urządzeniach typu: komputer, telewizor, telefon. (3godz) - nie więcej niż połowa zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu może być prowadzona z użyciem monitorów ekranowych, pozostała część zajęć powinna być prowadzona bez ich użycia (w oparciu np. o podręcznik, przygotowane przez nauczyciela materiały, zadania, ćwiczenia itp.)

W czasie trwania lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line - prowadzi lekcje przez komunikator, na platformie edukacyjnej lub oczekuje na ewentualne pytania czy uwagi uczniów w przypadku, gdy realizują oni daną lekcję bez użycia monitorów ekranowych.
W czasie trwania lekcji nauczyciel będzie dostępny dla uczniów danej klasy/grupy (np. e-dziennik, poczta elektroniczna, komunikator, fakultatywnie telefon)

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: ocenianie w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów, prace pisemne wysyłane na mail nauczyciela lub komunikator, zadania wykonywane w aplikacjach np. epodreczniki, quizlet, indywidualne spotkania on-line lub inne ustalone z nauczycielem. Prace na bieżąco będą sprawdzane i oceniane.

Na stronie internetowej szkoły znajduje się informacja o terminach konsultacji dla uczniów i rodziców z nauczycielami.
Informacje o postępach uczniów w nauce i uzyskanych przez nich ocenach będą przekazywane podczas konsultacji z nauczycielami. Na prośbę rodzica lub ucznia informacje te mogą być przesyłane drogą mailową lub w inny ustalony z nauczycielem sposób.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) - obowiązują warunki określone w statucie szkoły. Przy czym pisemny wniosek do dyrektora szkoły może być wysłany elektronicznie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Egzaminy będą przeprowadzane za pomocą narzędzi komunikacji głosowej  wskazanej przez dyrektora szkoły aplikacji komunikacji bezpośredniej.

Drodzy Uczniowie wierzę, że w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach pracujecie rzetelnie i w miarę swoich możliwości. Mam nadzieję, że po bezpiecznym powrocie do szkoły Nauczyciele z pewnością wrócą do realizowanego materiału.
Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad higieny i czystości, ale również o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Pozostańcie w domach, stosujcie się do komunikatów zapewniających bezpieczeństwo, nie narażajcie swojego zdrowia  i zdrowia swych bliskich.
Szanowni Rodzice, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość oraz w miarę możliwości wspieranie swych Dzieci w zdalnej nauce i dodawaniu im optymizmu w tej nowej rzeczywistości. Proszę również o  systematyczną współpracę z Wychowawcą, m.in. w zakresie informowania o szczególnych potrzebach uczniów, problemach ze sprzętem komputerowym itp.
Dziękuję Nauczycielom za zaangażowanie w organizację kształcenia na odległość, terminową i rzetelną realizację zadań.

 Dodatkowe informacje dotyczące zdalnego nauczania: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne

                                                                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku  i życzeniami zdrowia      
                                                                                                                                                                                                                 Iwona Choła

 

Drukuj

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

W poniższym załączniku znajdują się adresy polecanych stron i platform do nauki zdalnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Materiały do nauczania zdalnego.doc)Materiały do nauki zdalnej[ ]22 Kb
Drukuj

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Poniżej WAŻNE informacje!!! Przeczytaj!!!
Drukuj

PAMIĘTAMY...

Żołnierze niezłomni – żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani „ zaplutymi karłami reakcji…”- tymi oto słowami uczniowie naszej szkoły rozpoczęli apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który miał miejsce 2 marca 2020 roku. Filmy przedstawiające życie tych nietuzinkowych postaci pozwoliły nam poznać ich historie. Piosenki partyzanckie w wykonaniu ucznia klasy II stworzyły niepowtarzalny klimat. Owym spotkaniem uczciliśmy pamięć tych, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy poświęcili własne życie dla nas.

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty