Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej: www.liceum.lokp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020- 10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ( załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  poz. 848)
 Zamieszczone na stronie filmy, nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Redaktorzy strony dokładają starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.10.22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Iwona Choła Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 32-73-229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Iwoną Choła, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 32-73- 229.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Adres:  42-260 Kamienica Polska, ul. Adama Ferensa 12
telefon: 34 32-73-229
fax: 34-366-18-24
strona internetowa: www.liceum.lokp.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Adama Ferensa. Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze drugie wejście od strony wewnętrznego parkingu. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy i nie ma podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.
W szkole jest  monitoring zewnętrzny obejmujący wejście główne i teren przylegający do budynku szkoły.

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty