Drukuj

Wzór teczki dla kandydata

Poniżej znajdują się linki wzorcowych teczek:

Załączniki:
Pobierz plik (WZÓR TECZK GR I.doc)Wzór teczki Gr.I[ ]11 Kb
Pobierz plik (WZÓR TECZKI  GR II.doc)Wzór teczki Gr.II[ ]11 Kb
Drukuj

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
    w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
  4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego
w Kamienicy Polskiej

Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum w klasie I z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INŻYNIERYJNO-MEDYCZNA:

  • j .angielski, biologia, chemia,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia.


II grupa ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNA

  • j angielski, biologia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j angielski, biologia, matematyka.

1.Punktacja za poszczególne oceny:
 celujący - 18 pkt
 bardzo dobry - 17 pkt
 dobry - 14 pkt
 dostateczny - 8 pkt
 dopuszczający - 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    historii i wiedzy o społeczeństwie,
-    matematyki,
-    przedmiotów przyrodniczych,
-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane. 

III.      Obowiązują następujące terminy:

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
18 maja – 18 czerwca 2018 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
22 – 26 czerwca 2018 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
6 lipca 2018 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:
6 – 12 lipca 2018 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
13 lipca 2018 r.

6.    Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
do klas pierwszych:
13 lipca 2018 r. o godz. 17:00

7.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
13 – 17 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

IV.  Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty