Drukuj

Wzór teczki dla kandydata

Poniżej znajdują się linki wzorcowych teczek:

Załączniki:
Pobierz plik (wzor teczkiDT1.doc)wzor teczkiDT1.doc[Wzór teczki DT1]24 Kb
Pobierz plik (wzor teczkiDT2.doc)wzor teczkiDT2.doc[Wzór teczki DT2]24 Kb
Drukuj

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. nr 256, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 poz. 586),
 4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych  szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego
w Kamienicy Polskiej

Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum w klasie I z następującymi  przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

I grupa INŻYNIERYJNO-MEDYCZNA:

 • j .angielski, biologia, chemia,

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski, biologia, chemia.


II grupa ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNA

 • j angielski, biologia, j. polski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. polski, j angielski, biologia, matematyka.

Proponowane innowacje:

 • współpraca z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Instytutem Matematyki Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • elementy zajęć z biologii, chemii, matematyki również w języku angielskim,
 • wycieczki tematyczne do różnych instytucji,
 • koło biologiczno- chemiczne
 • koło informatyczne,
 • współpraca z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji Akademii im. Jana Długosza
 • wycieczki tematyczne,
 • współpraca z teatrami, filharmonią i innymi instytucjami kulturalnymi
 • warsztaty dziennikarskie, współpraca  z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.

Drugi język obcy nowożytny do wyboru- j. niemiecki kontynuacja bądź j. rosyjski od podstaw.

 

Zalety naszego Liceum:

@ Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone w mało licznych grupach gwarantują bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.

@ Możliwość rozwoju własnych pasji i talentów w ramach kół zainteresowań.

@ Stypendia dla najlepszych uczniów po każdym semestrze-Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego, stypendium motywacyjne.

@ Stypendium Prezesa Rady Ministrów przez cały rok szkolny dla najlepszego ucznia w szkole.

@ Szkoła dla ambitnych, zdolnych i pracowitych.

@ Szkoła wolna od zagrożeń cywilizacyjnych.

@ Szkoła bez przemocy, wymuszeń i narkotyków.

@Zajęcia szkolne w godz. 8:00 - 15:00.

@Możliwość korzystania z bezpłatnego dowozu do szkoły.

@ Zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej .

@ Nowoczesna sala komputerowa i pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny.

@Przestronna, dobrze wyposażona biblioteka z dostępem do Internetu.

@Współpraca z wyższymi uczelniami.

@ Wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze

@ Wyjazdy do kin, muzeów i teatrów.

@ Wyjazdy na narty.

@ Projekty edukacyjne, wymiany międzynarodowe.

Wszystkich Gimnazjalistów wraz z Rodzicami serdecznie zapraszamy 25 kwietnia godz.9.30 na dzień otwarty naszego Liceum oraz na naszą stronę http://www.liceum.lokp.pl

I.         Ogólne zasady rekrutacji

1.         O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.         W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

1)    wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2)    oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów spośród następujących: biologia, geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski,

3)    świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

4)    szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  1. Przedmioty, o których mowa w ust. 3 p. 2) ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych ustalone przez Śląskiego Kuratora Oświaty, podaje się do wiadomości kandydatom nie później niż do końca kwietnia danego roku na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
   z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa
   w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Szkoła uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.
 3. W postępowaniu odwoławczym od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej obowiązują następujące terminy:

1)

składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

2)

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3)

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4)

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

II.        Terminy składania wniosków i dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
i zalogowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji (termin postępowania uzupełniającego od 14 lipca do 18 lipca 2017 r.).

 

III.      Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)      od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku  o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

2)      do 6 lipca 2017 r. – weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną (w postępowaniu uzupełniającym do 10 sierpnia 2017 r.);

3)      7 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w postępowaniu uzupełniającym 11 sierpnia 2017 r.);

4)      od 7 do 13 lipca 2017 r.– termin potwierdzania przez rodzica  kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego jeżeli nie były dostarczone w uzupełnieniu wniosku (w postępowaniu uzupełniającym do 14 sierpnia 2017 r.);

5)      14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (w postępowaniu uzupełniającym do 16 sierpnia 2017 r.).

 

IV.       Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: wynik przedstawiony w procentach z:

1)      języka polskiego,

2)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)      matematyki,

4)      przedmiotów przyrodniczych,

5)      z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.

 1. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia  gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjum:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
  w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się
  3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
  i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 

Kontakt


Liceum w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 3273-229
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Filmowo

Najnowszy klip prezentujący naszą szkołę

  

60-lecie szkoły - Z kroniki szkolnej cz. I (z trzech)

Pozostałe: część II, część III

Projekty, projekty, projekty